Rekrutacja

Rekrutacja planowana jest w okresie od 01.10.2023 r. do 15.11.2023 r., możliwe jest wcześniejsze zakończenie rekrutacji w przypadku wzmożonego zainteresowania i wyczerpania limitu miejsc.

Zgłoszenia:

  1. Zgłoszenia uczniów do projektu dokonuje szkoła podstawowa przedkładając wypełniony Formularz zgłoszeniowy (z listą uczniów zgłoszonych do projektu) wraz z wymaganymi załącznikami – uzupełnionymi i popisanymi przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów: Klauzula informacyjna RODO – oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie (wraz ze zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka).
  2. Dokumenty zgłoszeniowe są dostępne w biurze projektu (Al. Racławickie 8/20a, 20-037 Lublin), na stronie internetowej projektu w zakładce DOKUMENTY oraz podczas spotkań bezpośrednich z kadrą projektu.
  3. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie kryteriów formalnych (szkoła podstawowa z obszaru miasta Lublin lub powiatu lubelskiego, uczniowie z klas IV-VIII).

Etapy rekrutacji:

  1. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu (bezpośrednio lub przesłanych pocztą tradycyjną na podany wyżej adres biura) oraz podczas spotkań rekrutacyjnych – przekazanie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami. Dopuszczalne jest również przesłanie skanu dokumentów zgłoszeniowych na adres e-mail: cyberprzygoda@csi.info.pl. Oryginalne dokumenty zgłoszeniowe powinny być przekazane kadrze projektu najpóźniej podczas pierwszych zajęć dla zgłaszanej grupy uczniów.
  2. Weryfikacja złożonych dokumentów przez kadrę projektu pod kątem jej kompletności i poprawności oraz w oparciu o kryteria formalne.
  3. Przekazanie informacji o wynikach rekrutacji.
Skip to content